Stan prawny na dzień 21.05.2013

 

REGULAMIN SERWISU INSIDE.PZM.PL

§1

Wprowadzenie

Inside.pzm.pl jest serwisem zamkniętym przeznaczonym dla konkretnych odbiorców związanych ze sportem motorowym. Obecnie dedykowany jest dla dyscypliny sportowej jaką jest sport samochodowy. Inside.pzm.pl jest serwisem ułatwiającym dostęp do specjalistycznych informacji przeznaczonych tylko dla jego użytkowników wywodzących się ze środowiska sportu motorowego rejestrowanego w ramach działalności Polskiego Związku Motorowego.

Stworzenie Inside.pzm.pl ma na celu ułatwienie i nawiązanie szerszej współpracy pomiędzy oddziałami Polskiego Związku Motorowego, bezpośredni i zabezpieczony przepływ informacji pozwalający na prowadzenie baz danych jak również tworzenie różnego rodzaju zestawień związanych ze sportem samochodowym dla organizacji państwowych oraz fundacji FIA.

Korzystanie z serwisu wiąże się z przestrzeganiem praw i obowiązków określonych niniejszym regulaminem. Regulamin istnieje po to, aby każdy użytkownik Inside.pzm.pl mógł czuć się bezpiecznie. W celu korzystania z inside.pzm.pl, należy zaakceptować niniejszy regulamin i podać dane niezbędne w procesie rejestracji a następnie założyć konto. Po zakończeniu procesu rejestracji konta regulamin staje się umową miedzy inside.pzm.pl a użytkownikiem.

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania i przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych. Nie może on również udostępniać swojego loginu/konta osobą trzecim.

 

§2

Definicje

Właściciel serwisu - Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie (02-518), ul. Kazimierzowska 66, wpisany do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000036662, NIP:521-033-48-79, adres elektroniczny: office@pzm.pl

Inside.pzm.pl/Serwis – serwis internetowy/informacyjny, którego właścicielem jest Polski Związek Motorowy

Administrator Serwisu - osoby zajmujące się administracją oraz zarządzaniem serwisu w imieniu Właściciela serwisu. Pełnią funkcję kontrolną i dbają o to, aby użytkownicy serwisu przestrzegali postanowień niniejszego regulaminu.

Użytkownik – osoba zarejestrowana w serwisie inside.pzm.pl.

Nazwa użytkownika/Login – nazwa użytkownika serwisu inside.pzm.pl podana przez niego podczas rejestracji do serwisu (imię i nazwisko bądź nazwa jednostki organizacyjnej).

Profil/Konto – strona użytkownika dostępna po zarejestrowaniu się do serwisu, na której użytkownik może umieszczać jak i edytować swoje dane, treści, zdjęcia, filmy, dokumenty za pomocą dostępnych opcji serwisu.

Komentarz/odpowiedz - pisemne wyrażenie opinii na wybrany temat wystawione poprzez Użytkownika Serwisu.

Grupa - Grupa Użytkowników, powiązanych ze sobą np. uprawianą konkurencją sportu samochodowego i wynikającymi z niej podobnymi zainteresowaniami, itp.

 

§3

Netykieta

1. Za treści umieszczone na swoim profilu jak również za wszystkie inne treści dodawane do Serwisu odpowiada tylko i wyłącznie Użytkownik.

2. Niedopuszczalne jest:

a) podszywanie się pod inną osobę,

b) wykorzystywanie cudzych zdjęć,

c) zakładanie kont w celu oszukania lub obrażenia Użytkowników albo uzyskiwania korzyści w konkursach, ankietach i akcjach organizowanych przez Serwis.

d) wszelkie przejawy przemocy i agresji

e) obrażanie bądź inne atakowanie Użytkowników lub innych podmiotów

f) używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność

g) umieszczanie materiałów pornograficznych w jakiejkolwiek formie, np. poprzez załączane linki, źródła, teksty, grafiki, zdjęcia, filmy, itp.

h) umieszczanie materiałów łamiących prawo autorskie; propagujących faszyzm; nawołujących do przemocy i nienawiści; propagujących zażywanie narkotyków oraz innych nie zgodnych z polskim prawem;

i) umieszczanie plików zainfekowanych wirusami.

 

§4

Postanowienia ogólne

1. Pełną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu ponosi Użytkownik.

2. Użytkownik ma możliwość :

a) posiadania własnego Profilu w Serwisie,

b) dodawania, usuwania lub edytowania swoich danych/dokumentów/zdjęć/filmów itp. za pomocą opcji serwisu, z zastrzeżeniem § 6,

c) przeglądania zdjęć/filmów innych Użytkowników oraz ich komentowania,

d) wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników Serwisu,

e) dostępu do bieżących informacji z dziedziny sportu samochodowego,

f) zapisania się do danej Grupy i otrzymywania powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej o umieszczanych tam najnowszych informacjach / postach.

g) komentowania postów publikowanych wewnątrz danej Grupy,

h) brania udziałów w ankietach/rankingach/itp.,

3. Administrator Serwisu może w każdym czasie usunąć materiały naruszające Regulamin umieszczone przez Użytkownika, bez konieczności informowania go o tym.

4.Zabrania się kopiowania, wykorzystywania i rozpowszechniania treści zamieszczanych w Serwisie. W szczególności zabrania się kopiowania zdjęć i innych elementów graficznych. Zamieszczane tu materiały, regulaminy i dokumenty przeznaczone są dla konkretnych grup odbiorców i nie mogą być kopiowane, zmieniane ani umieszczane na innych serwisach internetowych.

5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do celów komercyjnych, w szczególności:

a) rozsyłania ofert reklamowych poprzez system wiadomości prywatnych,

b) wykorzystywania funkcjonalności Grup, profili, forów do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych (nie dotyczy to prowadzonych przez PZM promocji osób ani inicjatyw).

6. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest hasłem ustanawianym podczas procesu rejestracji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego chronienia hasła, w szczególności udostępniania go osobom trzecim – co jest zakazane.

7. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

 

§5

Uprawnienia Właściciela serwisu

1. Administrator Serwisu ma prawo do weryfikowania wszystkich treści zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, bądź nie zgodności zamieszczonych treści z regulaminami PZM, Administrator Serwisu ma prawo do ich usunięcia.

2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom informacji poprzez kanały komunikacyjne Serwisu.

3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wykorzystania podanego przez Użytkownika adresu e-mail do komunikacji z Użytkownikiem w celu weryfikacji statusu konta Użytkownika, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz wykorzystywania go w celach komunikacji z Użytkownikiem przez pracowników Biura Sportu i Turystyki ZG PZM.

4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonywane pomiędzy Użytkownikami Serwisu, w szczególności za handel elementami graficznymi czy multimediami takimi jak zdjęcia lub filmy.

5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych i treści umieszczanych w Serwisie przez Użytkowników.

6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki awarii Serwisu w szczególności za utratę danych Użytkowników przechowywanych w Serwisie.

 

§6

Prawo autorskie

1. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w serwisie materiały, w tym zdjęcia, nie naruszają autorskich praw majątkowych czy innych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystane w serwisie zgodnie z Regulaminem i zasadami funkcjonowania serwisu. Użytkownik zapewnia, iż uzyskał zgodę osób trzecich wskazanych w nadesłanych materiałach czy zdjęciach na ich publikację w Serwisie oraz wykorzystanie przez Serwis zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zasadami funkcjonowania Serwisu.

2. Administratorowi Serwisu przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich.

3. Administratorowi Serwisu przysługuje prawo usuwania materiałów nadesłanych przez Użytkownika sprzecznych z prawem, regulaminem serwisu, regulaminami PZM.

4. W przypadku jakichkolwiek roszczeń skierowanych przeciwko Serwisowi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia prawa, spowodowanego przez opublikowanie materiałów nadesłanych przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, który takie materiały opublikował w serwisie.

 

§7

System kar

1. Za łamanie postanowień niniejszego Regulaminu obowiązuje następujący system kar:

a) ostrzeżenie;

b) blokada konta do czasu wyjaśnienia sprawy;

c) usunięcie konta.

2. Właściciel serwisu ma prawo zastosować ww. kary według własnego uznania dostosowując je do wielkości przewinienia.

3. Kary egzekwowane są przez Administratora Serwisu.

4. W przypadku naruszenia Regulaminu Właścicielowi serwisu przysługuje ponadto prawo żądania odszkodowania za poniesione straty i utracone korzyści.

 

§8

Dane Użytkownika

1. Dane osobowe, podawane przez Użytkowników podczas procesu rejestracji, są chronione przez Właściciela serwisu. Właściciel serwisu nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i administrowane zgodnie z przepisami prawa oraz według wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe są wykorzystywane w celu wydania licencji sportu motorowego, administrowania kontem użytkownika oraz prawnie usprawiedliwionych celach Biura Sportu i Turystyki, realizowanych przez Właściciela serwisu.

3. Domniemywa się, że dane podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji są prawdziwe. W przypadku problemów związanych z hasłem dostępowym, Administrator Serwisu ma prawo do weryfikacji Użytkownika poprzez dane podane podczas rejestracji w Serwisie.

4. Administratorem Twoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, jest właściciel serwisu. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania.

5. Niektóre obszary strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są bezpieczne dla komputera oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

§9

Rejestracja

1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://www.inside.pzm.pl/user/register. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego użytkownik otrzyma e-mail informujący, że jego konto czeka na akceptację. W przypadku pozytywnego zweryfikowania zgłoszenia przez Administratora serwisu, Użytkownik otrzyma powiadomienie e-mail z informacją o aktywacji konta i instrukcjami dotyczącymi logowania.

2. Podczas pierwszego logowania Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowana powyższego Regulaminu i warunków korzystania z serwisu, co jest równoznaczne z zawarciem umowy z Właścicielem Serwisu.

3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.

4. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy nastąpi ich zmiana.

5. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Inside.pzm.pl, Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na:

a) przetwarzanie przez Właściciela serwisu swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami) na potrzeby działań Biura Sportu i Turystyki, w tym w celu wystawienia licencji sportu motorowego,

b) prezentację danych osobowych (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika,

c) udostępnianie danych osobowych Organizatorom zawodów PZM, w celu organizacji i przygotowania do zawodów.

d) Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Każdy Profil jest dostępny do przeglądania jedynie wewnątrz Serwisu dla innych zarejestrowanych użytkowników serwisu. Mogą oni dodawać komentarze do udostępnionych multimediów takich jak:, zdjęcia, filmy Użytkownika. Następujące treści takie jak data urodzenia, adres zamieszkania/korespondencyjny, skany dokumentów w tym licencji, badań, zdjęcia są dostępne jednie dla Użytkownika i Administratora Serwisu

7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

8. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:

a) dostęp do Internetu;

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Google Chrom, Microsoft Internet Explorer lub Mozilla Firefox w aktualnie dostępnej najnowszej stabilnej wersji;

c) czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (jeśli korzystanie z Serwisu odbywa się z użyciem konta poczty elektronicznej);

d) włączona obsługa JavaScript.

e) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Użytkownika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

 

§10

Bezpieczeństwo na Inside.pzm.pl

1. Logowanie do Serwisu następuje wyłącznie pod adresem www.inside.pzm.pl. Przed każdorazowym logowaniem do Serwisu należy sprawdzać poprawność domeny, z której następuje logowanie.

2. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na konto, Użytkownik nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Serwisu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Serwisu.

3. Dla zwiększenia bezpieczeństwa konta, Użytkownik po zakończeniu korzystania z Serwisu powinien się wylogować.

4. Administrator Serwisu komunikuje się z Użytkownikiem poprzez wiadomości elektroniczne lub informacje zamieszczane na stronie startowej Serwisu.

 

§11

Zmiany w Regulaminie

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem systemu wiadomości prywatnych lub poprzez informację na stronie startowej Serwisu jak również poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.

2. Po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, Użytkownik jest zobowiązany do ich akceptacji. Brak akceptacji wprowadzonych zmian, powoduje wygaśnięcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem i uniemożliwia logowanie do Serwisu.

 

§12

Postanowienia końcowe

1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu i usunąć swoje konto. W tym celu należy wysłać do Administratora Serwisu stosowny wniosek.

2. Usunięcie konta następuje najpóźniej w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

3. Użytkownik, którego konto zostało usunięte, traci możliwość korzystania z usług dostępnych w serwisie.

4. W uzasadnionych przypadkach Użytkownik ma możliwość odzyskania, konta po skontaktowaniu się z Administratorem Serwisu i poddaniu się procedurze identyfikacyjnej.

5. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Śmierć Użytkownika powoduje wygaśnięcie umowy z Właścicielem Serwisu. Konto takiej osoby jest czasowo blokowane, a następnie może zostać skasowane.

7. Administrator Serwisu ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

8. Wszelki zastrzeżenia odnośnie funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi Serwisu.

9. Niniejszy Regulamin stanowi własność PZM - Właściciela Serwisu, a tym samym jego rozpowszechnianie bądź powielanie przez osoby trzecie stanowi naruszenie prawa.

 

BSiT ZG PZM